INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII AGRICOLE


SUBMĂSURA 4.1


Finantarea 350.000 – 1.500.000 Euro
Finantare cuprinsa intre 30% si 90%


Introduceti CUI Societate

SUBMĂSURA 4.1.png

Condiții de Eligibilitate:

Solicitanti eligibili sunt:

 • Persoane fizice autorizate (PFA);
 • Întreprinderi individuale (II);
 • Întreprinderi familiale (IF);
 • Societăți comerciale (SRL);
 • Societăți cooperative Agricole;
 • Cooperative Agricole;
 • Grupuri de producători și organizații de producători.

Solicitantul trebuie să fie activ în domeniul agroalimentar de minimum un an fiscal sau minimum trei ani fiscali din ultimii cinci ani.

Dimensiunea economică a fermei trebuie să fie de minimum 8.000 SO (Standard Output)

Tinerii fermieri trebuie să demonstreze că au finalizat implementarea Planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 și să aibă o dimensiune minimă de 12.000 euro SO.

Beneficiarul nu inregistreaza restante financiare catre bugetul de stat ANAF sau datoriile locale catre primarie, la momentul depunerii cererii de finantare.

Cheltuieli Eligibile

 1. Achiziționarea de mașini/utilaje și echipamente noi – inclusiv prin leasing financiar, cu obligația ca bunul să intre în proprietatea beneficiarului până la ultima plată. Exemple:
  • Tractoare
  • Remorci agricole/tehnologice
  • Combine
  • Utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea culturilor
  • Utilaje și echipamente specifice culturii de sfeclă de zahăr (combine, încărcătoare, semănători, mașini de erbicidat autopropulsate etc.)
 2. Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu art 45 (2) (d) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, ca și componentă secundară a proiectului.
 3. Costurile generale ale proiectului – cheltuieli pentru consultanță, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor și alte avize și autorizații necesare implementării proiectelor. Aceste cheltuieli trebuie să respecte prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și să se încadreze în limita a 5% din totalul cheltuielilor eligibile.
 4. Cheltuielile privind TVA – doar pentru solicitanții neplătitori de TVA, în temeiul legislației naționale privind TVA-ul.

Cheltuieli Neeligibile

 1. Achiziția de clădiri – cu excepția cazului în care sprijinul este acordat exclusiv prin instrument financiar.
 2. Construcția și modernizarea locuinței.
 3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante anuale și plantarea acestora din urmă, cu excepția sprijinului acordat exclusiv prin instrument financiar.
 4. Cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu scurt de producție.
 5. Cheltuielile cu întreținerea culturilor agricole – cu excepția sprijinului acordat pentru finanțarea fondului de rulment prin instrument financiar.
 6. Adaptarea la standardele UE în cazul tinerilor fermieri și investițiile în exploatațiile viticole, în cazul sprijinului acordat exclusiv prin instrument financiar.
 7. Cheltuielile pentru care organizațiile de producători au aplicat Programe Operaționale aferente FEGA.
 8. Cheltuielile cu înființarea/înlocuirea plantațiilor pentru strugurii de masă.
 9. Cheltuieli cu sistemele de irigații în exploatațiile viticole și investiții în producerea și comercializarea produselor vinicole.
 10. Cheltuielile cu achiziția de cap tractor.
 11. Cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole – birouri administrative, săli de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.
 12. Achizițiile de mijloace de transport specializate și remorcile și autoremorcile specializate ce pot fi utilizate pentru transportul produselor destinate comercializării (ex. autocisterne, autoizoterme, autorulote alimentare, rulote alimentare etc.).
 13. Operațiunile care presupun construcții-montaj.
 14. Mașini, utilaje și echipamente agricole pentru irigații, drenaj, desecare.